Styrelsen informerar

Årsmötesprotokoll 2023

Protokoll årsmöte Exmoorponnysällskapet 2022-05-06

Närvarande: Johanna Björling Nyqvist, Josefin Åkesson-Björling, Monica Gustavsson, Thea Gustavsson, Emilina Hagdahl, Veronica Demmers, Carola Hagdahl, Alexandra Warg.

1. Öppnande
Ordförande Johanna Björling Nyqvist förklarade mötet öppnat.

2. Val av ordförande för mötet
Till ordförande för mötet valdes Johanna Björling Nyqvist.

3. Val av sekreterare för mötet
Till sekreterare för mötet valdes Monica Gustavsson.

4. Val av två protokolljusterare
Till justerare valdes Thea Gustavsson och Carola Hagdahl.

5. Godkännande av dagordning
Dagordningen fastställdes.

6. Fastställande av röstlängd
Röstlängd upprättas vid behov.

7. Årsmötets behöriga utlysande
Mötet fanns behörigt utlyst.

8. Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse
Verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport lästes upp. Till verksamhetsberättelsen ska läggas till antal styrelsemöten under året samt information om resan till Tyskland i slutet av oktober/början av november.

9. Revisionsberättelse
Revisionsberättelsen lästes upp. 

10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2022.

11. Fastställande av medlemsavgift
Mötet beslutade att medlemsavgiften för 2024 ska vara oförändrad. 

12. Val av två ledamöter på två år
Till ledamöter av en tid på 2 år valdes Josefin Åkesson-Björling och Petra Berglind 

13. Val av tre suppleanter
Till suppleanter för en tid av 1 år valdes Thea Gustavsson, Alexandra Warg och Emilina Hagdahl.

14. Val av ordförande
Till ordförande för en tid av 1 år valdes Johanna Björling Nyqvist. 

15. Val av revisor
Till revisor för en tid av 1 år valdes Evalena Andersson 

16. Val av valberedning
Till valberedning för en tid av 1 år valdes Ann-Sofie Björkman. 

17. Val av representant till SPAF, SH möte samt ungdomsrepresentant
Till representant till SPAF valdes Josefin Åkesson-Björling, ersättare Thea Gustavsson/Monica Gustavsson
Representant till SH valdes Emilina Hagdahl ersättare Alexandra Warg
Till ungdomsrepresentant valdes Emilina Hagdahl ersättare Thea Gustavsson

18. Val av ansvariga för hemsida och sociala medier
Följande valdes som ansvariga:
Hemsida – Monica Gustavsson
Facebook – Johanna Björling Nyqvist / Emilina Hagdahl
Instagram – Emilina Hagdahl

19. Val av kommittéer
Avelskommitté – Josefin Åkesson-Björling, Johanna Björling Nyqvist, Alexandra Warg, Thea Gustavsson
Stadgekommitté – Monica Gustavsson, Thea Gustavsson
Övriga kommittéer tillsätts av styrelsen vid behov. 

20. Riks 2023

Riks hålls 16 september hos Johanna Björling Nyqvist. Emma Wallace dömer. Fölinspektion planeras till 15 eller 16 september (före utställningen). David Wallace är fölinspektör, Måns Zetterberg tillfrågas om han kan delta som fölinspektör vid behov. Johanna frågar sekreteraren i EPS Storbritannien. Monica gör katalogen.

21. Dispens domare 2024
Mötet beslutade att för 3-års och 4-års test ska styrelsen godkänna alla dispensansökningar.

22. Övriga frågor

Fråga har kommit från tyska föreningen angående avelsorganisation. Mötet beslutade att avelskommittén förstärkt med Emilina tittar på detta och svarar på frågorna.

 

Förslag på online tävling för medlemmar med Facebookgruppen Exmoorponnyägare/ryttare/kusk i norden som plattform. Emilina och Alexandra ansvarar för detta. Detta kan även bidra till att öka antalet medlemmar i föreningen.

23. Mötets avslutande
Ordförande förklarade mötet avslutat.

Senaste kommentarer

06.06 | 20:28

Hi Vi søger op til 4 exmoor ponies gerne en hoppe -støn?- to føl og en valla...

03.02 | 06:50

Hej! Har du Facebook? Där finns just nu fyra Exmoorer till salu. Säg till o...

01.02 | 10:20

Hej Skiver for at høre om i har exmore pony til salg? Mvh Anne

09.01 | 14:08

Hej Joanna! Vad kul, ni är varmt välkomna!!